Stem Løvendal på Liste B

KV2013

 

Valgprogram Radikale Stevns

Kommunalvalg 2013

Revideret 24. oktober 2013


Stevns er et dejligt stede at bo!

Det er vi stolte af, og sådan skal det fortsat være!


Alligevel er befolkningstallet faldende – specielt for de yngre aldersgrupper, og det er vores største udfordring. At fastholde – gerne øge – befolkningstallet, er helt afgørende for at sikre den økonomi og de aktiviteter, der gør Stevns attraktiv og giver mulighed for at have et godt serviceniveau indenfor kommunens kerneopgaver.

Stevns kommune har også andre udfordringer end befolkningsudviklingen – fx fysisk og digital infrastruktur. Radikale Stevns vil arbejde målrettet med udfordringerne, men finder det samtidig vigtigt, at de ikke bliver gjort større end nødvendigt – at de ikke ”tales op” og dermed ikke bliver det som Stevns bliver kendt for. Stevns skal primært være kendt for de mange kvaliteter vores kommune rummer. Arbejdet med udfordringerne skal ske i tæt og åben dialog, og resultere i sammenhængende og koordinerede indsatser.


Radikale Stevns giver i det følgende en række bud politikområder som vi finder centrale for en positiv udvikling for Stevns Kommune.


Økonomi

Den solide økonomi der er opbygget i Stevns Kommune, skal fastholdes. Det er helt afgørende for kommunens handle- og udviklingsmuligheder, at der er styr på økonomien. Derfor ønsker vi den faste økonomistyring med overskud på driften videreført og at der løbende arbejdes med sikring af størst mulig kvalitet for pengene.

For at det kan lade sig gøre, skal der både være styr på udgifterne og sikkerhed for tilstrækkelige indtægter – altså sikkerhed for skattegrundlaget. Derfor er bosætningspolitikken helt afgørende for kommunens økonomi.


Bosætning

Indsatsen for øget bosætning på Stevns er helt central i den kommende valgperiode. Den skal rettes mod borgere der ser kvaliteter i at bosætte sig på Stevns og som bidrager til skattegrundlaget. Stevns store natur- og kulturværdier kombineret med nærheden til København skal i fokus, så det undgås at Stevns bliver opfattet som et udkantsområde med billige boliger.

Indsatsen skal være fokuseret og differentieret. Fokuseret ved at målgrupperne er velbeskrevne, og differentieret ved at indsatserne er forskellige afhængig af målgruppen.

Indsatsen skal være koordineret mellem de parter – offentlige og private – der skal løfte opgaven, fx politikere, forvaltning, ejendomsmæglere, erhvervsliv mv

Indsatsen skal også koordineres med forhold, der i anden sammenhæng sætter fokus på Stevns og kan bruges som ”løftestang” for indsatsen – fx udvidelsen af Køge Sygehus, Stevns Klints optagelse på UNESCO verdensarvsliste, etablering af den nye jernbaneforbindelse via Køge, bygning af Femernbælt-forbindelsen mv.

De forskellige muligheder for bosætning bør også være i fokus. I Stevns Kommune er der mulighed for at vælge at bo i meget forskellige boligområder: Stationsnært i et by-område, i mindre landsbyer og i land-/ naturområder mv.

De målgrupper indsatsen skal rettes mod er blandt andet:

Børnefamilier – med fokus på bl.a. stabile institutions- og skoleforhold, fleksible åbningstider i daginstitutioner og gode fritidsmuligheder

Unge seniorer (+45 i ny livsfase) med fokus på bl.a. ”luft, lys og natur”, alsidigt natur- og kulturliv, gode lokale indkøbsmuligheder og kort afstand til København

Erhvervsfolk – specielt iværksættere, mindre virksomheder, med fokus på bl.a.fysisk og digital infrastruktur, kort kommunal sagsbehandlingstid og forberedte erhvervsområder


Børn og unge

Tryghed og udvikling er nøglebegreber for succes, når man arbejder med børn. Med de store tilpasninger der er sket på institutions- og skoleområdet, er rammerne for de kommende år fastlagt. De er karakteriseret ved at være en kombination af kommunale og private tilbud og vi vil arbejde for at begge typer indgår i de videre udviklingsplaner og får de bedst mulige vilkår.

Vi ser det stærke lokale engagement der er udvist, som en vigtig brik i udviklingen af vore mindre bysamfund.


Skoleområdet

Skolestrukturen er nu fastlagt for en længere periode. Det betyder at rammerne for udviklingen af folkeskolen er fastlagt.

Det vigtigste opgave i den kommende periode bliver at implementere den nye folkeskolelov, så dens nye krav og muligheder indarbejdes, og bidrager til at nå den vedtagne visionen: ”Alle børn og unge bliver den bedste version af sig selv”. En ambitiøs vision med fokus på den enkelte elev, så elevens potentiale udnyttes bedst muligt. Radiale Stevns har deltaget aktivt i det arbejde der har ført frem til formuleringen og vedtagelsen af visionen.

Forudsætningen for en succesfuld implementering er, at der skabes et positivt, tillidsfuldt og udviklingsorienteret samarbejde mellem politikere, forvaltning, ledelse, medarbejdere, forældre og elever – og også med friskolerne, ungdomsskolen, ungdomsuddannelserne, foreninger og erhvervsliv.

Der bør desuden fokuseres på bl.a.

Medarbejderkompetencer

Vejledning og brobygning

Videndeling

Forebyggende indsatser for udsatte børn og unge

Et sammenhængende og koordineret skolevæsen


Ungdomsuddannelser

Det er afgørende at de unge fortsætter og gennemfører en ungdomsuddannelse efter folkeskolen.

For at sikre dette, skal der fokuseres på

Grundig vejledning ift valg af ungdomsuddannelse

Støtte til frafaldstruede elever fra ungdomsuddannelserne.

Mulighederne i EGU, STU og erhvervsuddannelsesreformen

Tilbud om lokal uddannelse – fysisk og/eller virtueltUnge

Det er vigtigt for Radikale Stevns, at de unge inddrages i debatter og beslutninger om forhold der har betydning for deres levevilkår, og dermed på et tidligt tidspunkt involveres i de demokratiske beslutningsprocesser – at de unge opfattes som aktive borgere i kommunen.

Radikale Stevns deltog aktivt i etableringen af Ungdomsrådet, og vil fortsat støtte dette initiativ. Noget tyder dog på der er behov for et mere tidssvarende supplement – fx en del af kommunens hjemmeside eller Facebook


Ældre

Ældre borgere er forskellige og de tilbud der gives skal afpasses efter den enkeltes ønsker og behov. Der skal være Fokus på et værdigt liv som ældre baseret på livsglæde og tillid frem for kontrol og afmagt


Radikale Stevns ser kommunens politik indenfor ældreområdet, som et af kommunens kernepolitikområder.

Kvaliteten af den service kommunen kan yde for ældre, er ikke kun afhængig af politiske ønsker og holdninger, men også af kommunens økonomi. Derfor må der også fokuseres på andre politikområder – fx bosætning, erhvervsudvikling og uddannelse – for at målene for serviceniveau kan opfyldes.

Endvidere bør helt andre elementer indgå i en ældrepolitik af høj kvalitet – elementer som muligheder for kulturelle oplevelser, dejlige naturoplevelser, vedkommende samvær - elementer som bidrager til høj livskvalitet og dermed livsglæde.


Forebyggelse, pleje og genoptræning

Radikale Stevns finder det vigtigt at undgå unødige sygehusophold. Dette både af hensyn til de ældre og deres familier, og af hensyn til bedst mulig anvendelse af de økonomiske ressourcer.
Det kan blandt andet sikres ved:

Fokus på forebyggelse – fx ved opsøgende virksomhed hos ældre som ikke allerede er tilknyttet ældreplejen

Etablering af plejetilbud i kommunen, hvor syge der ikke kræver sygehusbehandling kan sikres pleje og behandling af høj kvalitet

Tilbud om genoptræning af høj kvalitet

Etablering af det foreslåede sundhedscenter

Hjemmehjælp

Radikale Stevns anser hjemmehjælpen som et af de helt centrale tilbud til kommunens ældre og andre borgere med behov for støtte i eget hjem. Netop hjemmehjælpen er afgørende for, at man kan blive længst muligt i eget hjem – et ønske der i videst muligt omfang skal søges opfyldt, og have et omfang der sikrer, at den ældre bevarer sin værdighed.

Det kan blandt andet sikres ved:

At være opsøgende i forhold til at afdække behov for hjemmehjælp

At prioritere den personlige hygiejne

At prioritere rengøring på et tilfredsstillende niveau

At sørge for ernæringsrigtige og velsmagende måltider

At hjemmehjælpens sammensætning primært tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov


Anvendelse af ny teknologi

Radikale Stevns mener ny teknologi skal anvendes i det omfang den enkelte borger ønsker det og det giver en mere optimal udnyttelse af de økonomiske ressourcer der er til rådighed, eller giver en forbedring i det samlede tilbud der kan gives, uden det går ud over kvaliteten.


Det kan blandt andet sikres ved:

At anvendelsen frigør tid og ressourcer til noget borgeren prioriterer højt

At anvendelsen medfører øget og/eller nemmere adgang til ydelser

At anvendelsen medfører en højere kvalitet i ydelsen

At der tilbydes grundig vejledning i eller støtte til anvendelsen, hvis der er behov for det

At den forbedrer – ikke begrænser – mulighederne for individuel hensyntagen


Tilgængelighed

Radikale Stevns finder det er vigtigt, at alle borgere kan færdes sikkert og forholdsvis nemt i det offentlige rum – altså på gader og veje, til og i offentlige bygninger, i store dele af naturen og med offentlige transportmidler.

Det kan blandt andet sikres ved

At der etableres op- og nedkørsler ved høje kantsten – eller disse helt undgås

At der etableres ramper der kan sikre gode adgangsforhold – også for kørestolsbrugere

At der etableres ledemærker og eventuelt lydsignaler for personer med synshandicap, på centrale steder i kommunen

At adgangsforhold indrettes så også kørestolsbrugere sikres adgang til en stor del af den stevnske natur

At tilgængelighed er i fokus specielt ved nyanlæg og ny- og ombygninger


Kultur- og naturliv

Radikale Stevns mener det er lige så vigtigt at fokusere på ældres livsglæde som på mere praktiske forhold. At have adgang til gode kultur- og naturoplevelser, at have gode muligheder for at etablere og fastholde gode netværk, er for mange afgørende for bevarelse af livskvalitet og dermed livsglæde.

Mange steder i kommunen udfoldes den type aktiviteter i regi af det meget rige foreningsliv med base i offentlige mødesteder, forsamlingshuse, foreningsdrevne kulturinstitutioner o. lign. Der mangler dog et sådan samlingssted i kommunens nordlige del – Strøby Egede.

Radikale Stevns vil derfor arbejde for at der skabes et sted hvor en mangfoldighed af kulturelle aktiviteter kan udfolde sig hele året i Strøby Egede – et kulturhus.

At sikre mulighed for et rigt kultur- og natur-liv kan sikres ved

At der i alle dele af kommunen sikres fysiske faciliteter – lokaler – der er velegnede til og tilgængelige for udfoldelse af kulturel aktivitet – herunder etablering og fastholdelse af netværk, der sikre livskvalitet og livsglæde til områdets borgere – også de ældre.

At der sikres gode adgangsforhold til en stor del en den dejlige stevnske natur

At der sikres offentlige transportmuligheder, der gør det muligt at komme til og fra bolig i kommunens større boligområder med en rimelig frekvens.


Bevarelse af serviceniveauet

Radikale Stevns ser bevarelse af et højt serviceniveau for borgere med behov for støtte som særdeles vigtigt. Forudsætningerne for at det kan lykkes er mange og en del af dem er en udfordring.


Udviklingen i alderssammensætningen af den stevnske befolkning tyder på, at der bliver flere og flere ældre samtidig med at antallet af unge falder. Det er i sig selv en udfordring. Hvis det nuværende serviceniveau skal bevares, vil det formentlig kræve tilførsel af flere midler, samtidig med at kommunens indtægter – i form af personskat fra borgerne – vil falde – i hvert fald hvis der ikke gøres en særlig indsats for at bevare/øge den.

Sikring af et højt serviceniveau kan blandt andet sikres ved

At sikre et højt beskatningsgrundlag ved at fokusere på bosætning og erhvervsudvikling

At begrænse plejebehovet ved at fokusere på forebyggelse og opsøgende virksomhed

At udvikle servicetilbuddet ved inddragelse af ny teknologi på rimelige vilkår

At sikre optimal udnyttelse af de økonomiske midler der er til rådighed – fx ved at begrænse unødvendige og dyre sygehusindlæggelser

At sikre boligformer som svarer til borgernes ønsker og behov, og som samtidig giver god mulighed for optimal udnyttelse af plejepersonalets ressourcer

At sikre god koordinering mellem ældreplejen’s forskellige elementer, så de fremstår som et sammenhængende og velfungerende system

At sikre gode arbejdsforhold og et godt arbejdsmiljø for plejepersonalet, så arbejdsglæden er høj og stressniveauet er lavt. Det vil sikre høj kvalitet og lav sygefrekvens og dermed god ressourceudnyttelse og arbejdsglæde.Frivilligpolitik

Radikale Stevns støtter i høj grad frivilligt arbejde, dog med den begrænsning, at forudsætningen for bevarelse af et værdigt liv aldrig må være afhængig af frivilligt arbejde. Det frivillige arbejde skal tilføre ekstra livskvalitet ud over den, der netop sikrer et værdigt liv.

Der er et stort potentiale for at udvikle omfanget af frivilligt arbejde. Det bør der fokuseres på og sikres støtte til.

Det kan blandt andet sikres ved

At der ydes kommunalt økonomisk og anden form for støtte til organisationer og foreninger der yder frivilligt arbejde.

At der etableres faciliteter der kan understøtte frivilligt arbejde – fx etablering af et frivilligcenter

At der gives støtte til uddannelse mv. af frivillige, så kvaliteten af det frivillige arbejde sikres

At frivillige organisationer inddrages i udvikling af og beslutninger om forhold der vedrører deres interesserErhvervsudvikling

Radikale Stevns vil arbejde for en fokuseret og differentieret erhvervspolitik


Radikale Stevns ser kommunens erhvervspolitik som en væsentlig og integreret del af grundlaget for den videre udvikling af Stevns kommune.


Radikale Stevns finder det vigtigt at sikre gode rammevilkår og velovervejede udviklingsstrategier for enhver form for erhvervsvirksomhed – den nystartede iværksætter, den veletablerede håndværker, den driftige handelsvirksomhed, det veldrevne landbrug, den større produktionsvirksomhed, den velrenommerede hotel- og/eller restaurationsvirksomhed, den særlige turistattraktion, den kvalitetsbevidste rådgivnings- eller servicevirksomhed, den tilflyttende konsulentvirksomhed osv.


Det er vigtigt at betragte erhvervspolitikken i sammenhæng med andre politikområder – fx bosætning, uddannelse og kompetenceudvikling, markedsføring/branding, infrastruktur mv.


Radikale Stevns kan fuldt ud tilslutte sig Stevns Erhvervsråds forslag til mission: ”Vi vil skabe økonomisk vækst og arbejdspladser i vores nuværende og kommende virksomheder, og vi vil tilbyde dem og andre en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune at drive virksomhed i”.


Når Radikale Stevns mener at erhvervspolitikken skal være fokuseret og differentieret, er det fordi vi finder det vigtigt, at der ud over sikring af attraktive grundlæggende fælles rammer for erhvervslivet, fokuseres på de enkelte erhvervsområder og deres særlige vilkår – altså en kombination af fælles rammer og differentieret fokus på de forskellige erhverv.


Radikale Stevns kan fuldt ud tilslutte sig Stevns Erhvervsråds handlingsplan for en erhvervsstrategi for Stevns, baseret på centrale nøgleobservationer som grundlag for de fem målsætninger:


Vi vil skabe flere private arbejdspladser i et stærkt og samarbejdende erhvervsliv

Vi vil øge tilvæksten af nye virksomheder

Vi vil højne vores uddannelsesniveau og vores tiltrækning af viden

Vi vil have et højt serviceniveau overfor og i en tæt dialog med vores virksomheder

Vi vil være synlige udadtil som attraktiv erhvervs- og bosætningskommune


Det gælder også de deraf afledte strategier:


Fokus på at skabe attraktive kommunale rammevilkår for erhvervslivet herunder øget dialog og forbedret service

Fokus på iværksætteri – at få flere til at starte selvstændig virksomhed, og på at få disse virksomheder til at vokse

Fokus på at skabe vækst og udvikling i de eksisterende virksomheder

Fokus på at synliggøre tilbuddene til iværksættere og virksomheder, samt på at udbrede kendskabet til Stevns og derved tiltrække iværksættere, virksomheder, turister og bosættere udefra – markedsføring og branding.

Fokus på at formulere udviklingsprojekter der kan fastholde og udvide den indsats og de resultater, som bliver skabt gennem de fire ovennævnte strategier – en udviklingsstrategi


Radikale Stevns kan også støtte de 29 indsatser som Stevns Erhvervsråd har formuleret for at udmønte strategierne.

Med udgangspunkt i de 29 indsatser, som alle er vigtige, vil Radikale Stevns særligt fremhæve:


Højt serviceniveau i den kommunale sagsbehandling

Fremsynet udvikling af infrastruktur – såvel fysisk som digital

Attraktive og differentierede erhvervsområder – forskellige områder til forskellige typer erhverv

Prioritering af uddannelse og efteruddannelse af såvel børn og unge som voksne, så der er kvalificeret arbejdskraft til rådighed – herunder etablering af lokale faciliteter der kan understøtte e-lærings/fjernundervisningstilbud.

Prioritering af gode handelsmuligheder – gerne i form af handelscentre

Udvikling og understøtning af iværksætteri ved at sætte fokus på det allerede i folkeskolen og tilbyde rådgivning, netværksdannelse og bygningsfaciliteter når idéerne skal virkeliggøres

Etablering af rådgivnings- og vejledningstilbud til udvikling af etablerede virksomheder og etablering af netværk, i regi af erhvervslivet selv – fx med Stevns Erhvervsråd som udgangspunkt og i form af et egentlig erhvervscenter der også kan rumme et udviklingsteam

Udvikling og etablering af en række faciliteter, der kan markedsføre/brande Stevns i forhold til at tiltrække nye virksomheder.

Etablering af et velkomstteam.


Som supplement til Erhvervsrådets forslag til indsatser vil Radikale Stevns desuden arbejde for:


At der udpeges forskellige områder i kommunen til forskellige typer erhvervsliv – fx vestlige områder til virksomheder der kræver nem adgang til motorvejsnettet, stationsnære områder til virksomheder der skal være nemme at møde frem til, mere decentrale områder til virksomheder der i høj grad betjener sig af digital kommunikation.

At der sættes særlig fokus på miljøvenlig og bæredygtig produktion og udvikling – at den vækst der søges skabt er grøn vækst

At der i forbindelse med implementering af den nye folkeskolelov, etableres et samarbejde mellem erhvervsliv og folkeskoler/friskoler.

At de stevnske virksomheder - evt via virksomhedsnetværk – bidrager til at løse problemerne med manglende praktikpladser til elever i erhvervsuddannelserne

At der – som tidligere nævnt – etableres faciliteter der kan understøtte det voksende antal muligheder for deltagelse i undervisning i form et flex/fjern-undervisning via internettet

At der i forbindelse med efter-/videreuddannelse, fokuseres på muligheder for at få godskrevet de reelle kompetencer, som allerede er opnået, med deraf følgende mulighed for afkortning af uddannelsesforløb rettet mod formel øget erhvervskompetence

At virksomhedsbegrebet fortolkes meget bredt, så man fx betragter opstilling af en større vindmølle eller etablering af et større solcelleanlæg som en ”virksomhed” der – med de rette ejerforhold – kan genere omsætning og skattegrundlag i Stevns kommune

At der målrettet arbejdes med at tilrettelægge udbud af offentlige opgaver, så det bliver muligt for lokale – eller et netværk af lokale – virksomheder at byde på opgaven

At kommunen aktivt medvirker til optimal mobildækning af hele kommunen – fx ved at tilbyde meget billige (evt helt gratis) muligheder for opsætning af mobilnet-antenner i områder der ellers ikke vil være økonomisk rentable for mobilnet-udbydere - til gavn for såvel den enkelte borger, som erhvervsliv og turister

At markedsføring og branding – når det er muligt – planlægges og koordineres i forhold til situationer, hvor der er andre forhold der sætter fokus på Stevns – fx etablering af supersygehuset i Køge og Stevns Klints mulige optagelse på UNESCO’s verdensarvsliste.Natur- og kulturpolitik

Radikale Stevns mener vi i højere grad skal arbejde på at udvikle vores unikke naturoplevelser – gerne på en måde hvor man kombinerer natur- og kulturoplevelser.

Vi vil arbejde for en mere tilgængelig og sammenhængende natur, så de fleste naturområder kan nås inden for cykel- og gåafstand. Da størstedelen af jorden i Stevns Kommune er privatejet, skal ejerne inddrages i dialogen om at øge tilgængeligheden.

En grøn kulturpolitik skal være et varemærke for Stevns Kommune og bidrage til at kommunen ses som et attraktivt turist- og bosætningsområde.


Kulturliv er vigtigt for livskvalitet og livsglæde. Den omfattende foreningsaktivitet og de mange udøvende kunstnere i Stevns Kommune, giver et godt grundlag for udvikling af en mangfoldighed af kulturelle aktiviteter. En betingelse for at de kan udfoldes er, at der er bygninger de kan udfoldes i. Derfor vil Radikale Stevns arbejde for at der i alle dele af kommunen er faciliteter til kulturelle aktiviteter. Aktuelt er det et særligt problem i Strøby Egede, hvorfor vi aktivt vil arbejde for etablering af et kulturhus i det område.Klima og Energipolitik

Der er bred enighed i folketinget om at brugen af fossile brændsler skal være ophørt i 2050, og de skal ifølge regeringsgrundlaget være udfaset i el- og varmeproduktionen allerede i 2035. Med energiaftalen er der sat et foreløbigt reduktionsmål for CO2 i 2020 på 34 %, og regeringen arbejder på at nå 40 %. Det skal Stevns kommune bidrage til med tilsvarende mål, både for det kommunale forbrug og for kommunen som helhed.

Stevns skal bidrage til den landsdækkende plan for vindmøller på land ved at udpege egnede placeringer med hensyntagen til naboer og natur. Få store møller kan være en fordel frem for flere mindre møller, men kan der ikke findes egnede placeringer til de største, må der findes andre løsninger. Dette kan være hav-vindmøller, mindre vindmøller eller husstandsvindmøller.

Vindmøller kan med de rette ejerforhold hvor både Stevns Forsyning, jordejere og borgere indgår i private ejerlav, bidrage til kommunens økonomi. Det er i denne forbindelse vigtig at yder også skal være nyder. Ejerskabet skal være bosat i umiddelbar nærhed af møllen. Det skal i denne forbindelse sikres at et evt. kommunalt ejerskab ikke konflikter med Kommunalfuldmagten.

Kommunens eneste kollektive varmeforsyning er naturgasnettet. Da naturgassen skal være udfaset senest i 2050 (måske allerede i 2035 iflg. regeringsgrundlaget), skal kommunen aktivt deltage i beslutningen om det landsdækkende gasnet’s fremtidige brug (sker måske allerede i 2013): Der skal snarest gang i arbejdet med en langsigtet varmeplan for kommunen, bl.a. skal det undersøges om fjernvarme baseret på biobrændsel, sol, varmepumper og spildvarme er en økonomisk mulighed i de største byer. Nabovarme er en mulighed i landsbyerne. Ellers skal kommunen arbejde for fortsat brug af det lokale gasnet med indfasning af f.eks. biogas, syntetisk gas eller brint. Borgerne bør snarest kende deres fremtidige opvarmningsmuligheder da f.eks. et nyt gasfyr har en levetid på ca. 20 år.

Indtil der er vedtaget en plan for gasnettet’s brug, indstilles yderligere omlægninger fra naturgas til andre brændsler i kommunale ejendomme. (Hotherskolen og Erikstrup Skole skal omlægges til træpiller, men beregningen af tilbagebetalingstider på hhv. 6 og 8 år kan vise sig at være tvivlsomme pga. stærkt stigende efterspørgsel på træpiller og den kommende forsyningssikkerhedsafgift. Desuden er træpiller ikke så CO2-neutrale som det ellers er meldt ud. Endelig vil der forekomme en let forhøjet partikelforurening).

Det skal undersøge hvor stor overskudskapaciteten er på det eksisterende elnet, med henblik på en rentabel installation af solcelleanlæg og eller husstand’s vindmølleanlæg.

CO2-reduktionsaftalen med Danmarks Naturfredningsforening om 2 % årligt forlænges til efter 2015.

Midlerne til at opnå de årlige 2 % kan både være energibesparelser og omlægning til vedvarende energikilder. Midlerne bør vælges så vi får de største reduktioner for pengene.

Kommunalt nybyggeri skal opføres så CO2-neutralt som muligt, f.eks. ved integration af solceller.


Miljøpolitik

Kommunen skal til sikre at gældende miljøregler overholdes lokalt. Det gælder både i forhold til industri, landbrug og borgere. (eksempler: Ekspladan i Hårlev og 10 m dyrkning’s fri bræmmer langs vandløb).

Badevandet langs de stevnske kyster skal være af høj kvalitet svarende til Blåt Flag. Kommunens Natura 2000 områder skal nyde særlig stor bevågenhed og arbejdet med vandplaner skal være progressivt og visionært. Arbejdet med at spore og stoppe udledninger af spildevand fortsættes.

De grønne foreninger skal indgå i arbejdet for at styrke den frie natur, herunder kommunens bidrag til skovrejsning, en større andel af urørt skov og biologiske spredningskorridorer.

Indgreb i bestående naturområder af høj værdi skal i videst muligt omfang undgås, ellers skal der ske kompensation.

Kommunen skal følge op på miljøministeriets resursestrategi/resursehandlingsplan (kommer efteråret 2013), herunder øge andelen af genbrug.


Trafikpolitik

Der åbnes ny jernbane Ringsted-Køge-København i 2018, Køgebugt-motorvejen udvides og Næstved-Køge-banen elektrificeres. Transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning er det største problem i arbejdet for at gøre Danmark CO2-neutralt i 2050.

Køge og Stevns kommuner er blevet enige om et forslag til ny Stevnsvej. Dette forslag indeholder mange udfordringer, men der skal der følges op på forslaget, og der er centralt, at løsningen også øger muligheden for erhvervsudvikling i kommunens vestlige del.

En kommende omfartsvej uden om Strøby Egede vil skulle anlægges i et område i Tryggevælde Ådal, hvor der kun er meget få muligheder for at opnå tilladelse til at lave anlæg. Seneste afvisning af anlægsprojektet skyldes at ”almenvellet ikke kunne tilsige dette” – dvs. projektets nødvendighed - da det bedst mulige alternativ ikke var tilstrækkeligt belyst af kommunen. Den havde nemlig ikke medtaget en omfartsvej omkring Klippinge i alternativet over Tingvejsbroen ved Hårlev samt analyse af andre aspekter.


Muligheden for en omfartsvej uden om Strøby Egede skal sammenholdes med en vurdering af de faktiske virkninger af en nye Stevnsvej (Klippinge-Hårlev-Herfølge. Anlæggelsen skal i så fald ske med størst mulig hensyn til miljøet i Tryggevælde Ådal, herunder opfyldelse af lovkravet om gendannelse af fire gange den inddragne natur, f.eks. rigkær og krav til vandgennemstrømning. Fremskrivning af påvirkningen fra havspejlsstigning og fremtidens klimasituation skal medtages ved vurderingen af en mulig løsning.

Stevns kommune skal aktivt støtte Lokalbanens planer for fra 2018 at videreføre Østbanen til Roskilde med stop i Ølby aht. Køge supersygehus. (Kommuneplanen peger i stedet på videreførelse til den nye Køge Nord station, formentlig også med stop i Ølby). På den måde slipper DSB helt for vedligeholdelse af dieseltog på Sjælland (når elektrificeringen er gennemført i begyndelsen af 20’erne), og værkstedsfaciliteterne i Hårlev kan udnyttes bedre.

Der skal udarbejdes revideret busplan i samarbejde med Østbanen, der fokuserer på dækning af kommunen nordøstlige del og transport på tværs i kommunen.

Cykelstiplan. Efter at landevejene er forsynet med cykelstier, skal der fokus på de rekreative stier og skolestier

Nyanskaffelse af kommunale biler skal så vidt muligt ske i form af el- og hybridbiler.

Kommunen skal arbejde på at få flere offentlige kompatible ladestandere til elbiler i kommunen ved at stille p-pladser/jord gratis til rådighed. F.eks. pendlerparkeringen i Hårlev, Strøby Egede-centret, rådhuset i St. Heddinge, og havnen i Rødvig og andre centrale steder i kommunen.